Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie

Nasza Historia

Biblioteka w Czchowie
 
Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 o opiece nad zbiorami  pozwolił stworzyć sieć bibliotek publicznych na terenie całego kraju. Na mocy tego dekretu powstały wojewódzkie, powiatowe i gminne biblioteki publiczne. W 1948 roku Zarząd Gminy w Czchowie otrzymał 198 książek z Ministerstwa Oświaty, co stanowiło podstawę powołanej 4 stycznia 1949 roku placówki bibliotecznej na terenie gminy. Kierownictwo powierzono Czesławowi  Górskiemu, który został przeszkolony na kursie bibliotecznym I stopnia w Krakowie. Wkrótce, bo już w 1950  roku stanowisko to przejęła jego żona Maria Górska.  Pierwszy lokal biblioteczny  stanowiło pomieszczenie dawnego sklepu - ciasne, zimne jak odnotowano w kronice. Jednakże już w 1952 roku po pożarze biblioteki, w wyniku którego liczący już 560 woluminów księgozbiór bardzo ucierpiał, wynajęto nowe pomieszczenie z lepszymi warunkami .
 
W 1949 roku na terenie gminy Czchów  uruchomionych zostaje siedem punktów bibliotecznych w poszczególnych gromadach. Na dobry początek wyposażono każdy z nich w 25 książek na stałe oraz 30 książek okresowo wymienianych. Kierownictwo nowych placówek  objęli;
Filipowice- Niedzielska Władysława
Jurków -  Piechnik Zofia
Piaski Drużków – Krzyżak  Maria
Tworkowa – Tekiela Maria
Tymowa – Salaterska Albina
Wytrzyszczka – Ruszar  Zofia
Złota- Garstecki Stanisław
 
W latach 1950-58 biblioteka oprócz działalności statutowej zajmuje się czynnym krzewieniem  życia kulturalnego na terenie całej gminy. 
W 1958 roku na własną prośbę z pracy w bibliotece rezygnuje pani Maria Górska. Jej następczynią  na 5 lat zostaje Maria Rybicka. W tym samym roku 2 grudnia biblioteka przenosi się do nowego lokalu. Są to pomieszczenia budynku Gromadzkiej Rady Narodowej.
Rok 1982 przynosi kolejną zmianę na stanowisku kierowniczym Biblioteki w Czchowie, po 27 latach pracy odchodzi na emeryturę pani Maria Górska oraz drugi pracownik biblioteki Kazimiera Pawlik.  Kierownictwo placówki zostaje przekazane na ręce pani Rozalii Krakowskiej.
W latach 80-tych biblioteka w Czchowie prężnie się rozwija, przybywa nowych woluminów oraz  nowych czytelników, w tym także sezonowych. Nadal organizowane są cieszące się zainteresowaniem konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy. W  latach 90 działa przy bibliotece teatrzyk kukiełkowy, organizowane są spotkania autorskie, między innymi z: Joanną Papuzińską, Małgorzatą Musierowicz, Jerzym Harasymowiczem, Waldemarem Smaszczem , Andrzejem Grabowskim. W1997 roku czchowska placówka zostaje wyróżniona wśród bibliotek województwa tarnowskiego za bardzo dobre wyniki czytelnicze.
 
W roku 2000 Czchów dzięki staraniom  władz odzyskuje prawa miejskie. Koniec wieku, nowe tysiąclecie, nowe wyzwania przed placówką. Pojawiają się w bibliotece komputery  z dostępem do Internetu. Trwają prace przy  katalogowaniu  książek i wpisywaniu do bazy komputerowej. W 2019 roku następują zmiany  kadrowe i lokalizacji: na emeryturę przechodzi kierownik biblioteki Pani Rozalia Krakowska. Na stanowisko kierownika zostaje powołana Małgorzata Motak. Biblioteka  z magistratu  zostaje przeniesiona na ul. Szkolną 1 ( budynek dawnej apteki).  Cały rok 2020 bibliotekarze pracują przy kodowaniu, na każdej książce pojawia się naklejka z kodem  kreskowym - to za ich pomocą będą sprawnie zapisywane na kontach czytelniczych wypożyczone pozycje.
Od stycznia 2021 roku przechodzimy do ostatniego etapu komputeryzacji biblioteki. Zostają  podłączone  następujące moduły: wypożyczalnia, elektroniczne scontrum oraz moduł zdalnego zamawiania i rezerwowania zbiorów. W bibliotekach w Czchowie, Jurkowie i Tymowej wydawane są Czytelnikom plastikowe karty czytelnika, na których znajduje się nowe logo biblioteki. Tą jedną kartą można posługiwać się w w/w placówkach. Z przedsięwzięć promujących i upowszechniających czytelnictwo, obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru,  we wszystkich naszych placówkach prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. Ma ona  na celu rozpowszechnianie czytelnictwa i promocję książki, jako sposobu na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Poza tym Biblioteka organizuje imprezy promujące kulturę naszego regionu oraz spotkania, które pozwalają zachować dziedzictwo historyczne. Biblioteka zbiera dokumenty życia społecznego, powiększa zbiory regionalne.
 
Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy :
- wystawy nowści czytelniczych jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji
-  konkursy czytelnicze
- wycieczki  i lekcje biblioteczne
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, pomoc w zakładaniu skrzynek mailowych)
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik
- współpraca ze Szkołami Podstawowymi 
 
Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Droga do wykształcenia u dzieci nawyku regularnego czytania i miłości do książek wymaga dużego zaangażowania i czasu, zarówno rodziców, jak i bibliotekarzy. Staramy się, aby na naszych najmłodszych czytelników czekała bogata oferta książkowa. Rozwój czytelnictwa jest jednym z priorytetów naszej biblioteki. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego od kilku lat realizujemy  projekt  „Mała książka – wielki człowiek”, który przybliża najmłodszym bogactwo i piękno literatury, wspierając ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
 
 
Biblioteka w Tymowej
 
Początki Biblioteki Publicznej w Tymowej sięgają roku 1955, kiedy to pod datą 15 maja wpisane zostały do księgi inwentarzowej pierwsze książki. Początkowo Biblioteka mieściła się w małej sali przy Szkole Podstawowej w Tymowej.
Pierwszy Dziennik Biblioteki pochodzi z roku 1959, kiedy bibliotekarzem był Marian Oleksy. Biblioteka posiadała księgozbiór liczący ponad 1000 egzemplarzy, a zarejestrowanych w tamtym czasie było 91 czytelników.
 
W roku 1960 Bibliotekę przejął Aleksander Hołyst. Celem biblioteki było upowszechnienie książki i czytelnictwa oraz rozwój kulturalny społeczeństwa.
W roku 1973 biblioteka została przeniesiona do prywatnego domu, gdzie zajmowała dwa pomieszczenia. Od tego roku funkcję kierownika biblioteki przejęła Zofia Bieniek. W latach 1976-1979 kierownikiem była Rozalia Rapacz, następnie Danuta Wójtowicz (1979-1981), a od roku 1987 Krystyna Karpiel.
W 1987 roku biblioteka została przeniesiona do budynku przy Publicznym Przedszkolu w Tymowej. Lokal był odpowiednio duży; stan księgozbioru wynosił ponad 9000 woluminów, a zarejestrowanych było 253 czytelników. W kolejnych latach biblioteka systematycznie zwiększała liczbę czytelników i wypożyczeń. Prowadzone były różne formy pracy z czytelnikiem, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wystawy, konkursy dla dzieci. 
 
W 2008 roku, po 27 latach pracy w bibliotece, pożegnaliśmy Krystynę Karpiel, która zmarła po ciężkiej chorobie. W następnych latach stanowisko bibliotekarza obejmują kolejno Dominika Czarnecka, Edyta Czyżycka, Natalia Przychocka i Agata Kozdrój, która pełni tę funkcję od 2010 roku do dziś.
Obecnie biblioteka jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie; jej księgozbiór wynosi 12 784 woluminy. Rocznie rejestrowanych jest ponad 300 czytelników, z czego najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież. W bibliotece można skorzystać z internetu, ksera, drukarki, a także przeglądnąć prasę, również tą regionalną – Czas Czchowa. Księgozbiór biblioteczny systematycznie jest uzupełniany o nowości w oparciu o potrzeby i zainteresowania czytelników. Wszystkie książki wprowadzane są do elektronicznej bazy komputerowej SOWA.
 
W bibliotece realizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne. Biblioteka organizuje Dzień Pluszowego Misia, konkursy, zajęcia podczas ferii zimowych, wystawy książek oraz spotkania tematyczne; w maju podczas Tygodnia Bibliotek, prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej. W ostatnich latach w bibliotece gościliśmy między innymi Arkadiusza Niemirskiego, Wiesława Drabika, Waldemara Smaszcza, Andrzeja Grabowskiego.
Biblioteka prowadzi również działalność informacyjną w formie gazetek, jak też strony na portalu społecznościowym, gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia z życia biblioteki.
 

 

Rys historyczny Biblioteki Publicznej w Jurkowie
 
Pierwsza wzmianka o istnieniu biblioteki w Jurkowie pochodzi z 1955 roku. W tymże roku założono pierwsze księgi inwentarzowe.
We wsi nie było jeszcze elektryczności, wypożyczane książki miłośnicy literatury pięknej czytali przy lampie naftowej. Liczba wypożyczanych książek była niewielka. Panujący jeszcze na wsi analfabetyzm niekorzystnie wpływał na rozwój czytelnictwa. Toteż głównym celem, jaki postawiono przed bibliotekami, było propagowanie czytelnictwa i przyczynianie się tym samym do likwidacji analfabetyzmu.
 
Oficjalne otwarcie Gromadzkiej Biblioteki w Jurkowie miało miejsce w dniu 15 kwietnia 1962 roku. Jej siedziba znajdowała się w budynku szkolnym – zwanym obecnie starą szkołą, po remoncie mieści się w nim Publiczne Przedszkole.
Pierwszym zatrudnionym bibliotekarzem był Pan Michał Osiecki, pracujący w charakterze bibliotekarza od 1962 do 1973 roku.
W pewnym okresie czasu, ze względu na potrzeby organizacyjne szkoły, zbiory biblioteczne przeniesiono do prywatnego domu bibliotekarza, gdzie każdy chętny mógł w wyznaczonych godzinach wypożyczać książki.
Ponownie do budynku szkolnego (obecnego przedszkola) wróciła biblioteka w 1973 roku i jej siedziba była tam do 3 września 2007 roku.
 
3 września 2007 roku był wyjątkowym dniem w historii naszej biblioteki, w tym dniu nastąpiła zmiana jej siedziby z budynku starej szkoły, na pomieszczenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jurkowie. Biblioteka rozlokowana jest na parterze, tuż obok wejścia do budynku szkolnego. Takie usytuowanie biblioteki jest korzystne, gdyż rodzice, dowożący i zabierający dzieci ze szkoły, mogą korzystać z czytelni, czy też wypożyczać książki dla siebie.
Wspominając dawne czasy, wypada wymienić osoby, które zatrudnione były na stanowisku bibliotekarza w poszczególnych latach od 1962 roku, kiedy to miało miejsce oficjalne otwarcie Gromadzkiej Biblioteki w Jurkowie.
 
Jak już wspominałam pierwszym bibliotekarzem był Pan Michał Osiecki 1962 – 1973 kolejni to:
Beniek Zofia 1973 – 1980
Krakowska Rozalia 1980 – 1982
Horzymek Maria 1982 – 1983
Musiał Elżbieta 1983 - 1984
Kornaś Maria 1984 – 1992
Kozdrój Marta od 1993 do dnia dzisiejszego.
 
Obecnie nasza biblioteka jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie. Biblioteka jest czynna codziennie przez 6 godzin.
W bibliotece zarejestrowanych jest ponad 400 stałych czytelników - nie tylko mieszkańców wsi Jurków, ale i sąsiednich miejscowości.
Najliczniejszą grupę wypożyczających stanowią dzieci i młodzież szkolna, pozostali  to czytelnicy różnych grup wiekowych i zawodowych.
Obecnie stan księgozbioru wynosi 12 804 woluminy. Czytelnicy mają możliwość sięgnięcia po różnego rodzaju literaturę. Księgozbiór jest podzielony według działów i każdy może wybrać dla siebie to, co lubi oraz to, co go interesuje. Biblioteka wzbogaca się systematycznie o nowe pozycje, które zanim trafią do czytelnika są opracowywane, a następnie wprowadzane do bazy komputerowej SOWA, gdzie umieszczany jest cały księgozbiór biblioteczny.
Każdy z czytelników może skorzystać z doradztwa bibliotekarki czy internetu. Czytelnicy mają bowiem możliwość korzystania z bezpłatnego internetu oraz codziennej prasy tj. Gazety Krakowskiej, Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego TEMI oraz regionalnego miesięcznika Czas Czchowa.
 
Biblioteka organizuje systematycznie cykliczne imprezy i spotkania z czytelnikami, z których największym powodzeniem cieszą się:
- Dyskusyjny Klub Książki, skupiający czytelników, których łączy pasja czytania. Spotkania i dyskusja służą rozwijaniu zainteresowań różnego rodzaju literaturą, dzieleniu się nowościami literackimi itp.
- Wieczór Poezji Walentynkowej  - skupia  ludzi w różnym wieku, którzy dzielą się swoimi refleksjami, prezentują swoją twórczość literacką. Takie spotkanie jest okazją do rozwijania nowych talentów i wspierania młodych osób, stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie.
- Babski Comber – Tłusty Czwartek, gdzie spotykają się już nieco starsze czytelniczki. Jest dużo dobrej zabawy, wspomnień. Nie brak pączków, chrustu, wykonanych przez czytelniczki, czy też śmiechu. Spotkanie służy podtrzymywaniu polskich tradycji, kultury i zwyczajów oraz kuchni regionalnej.
- Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja - Czytanie łączy pokolenia – wspólnie z nauczycielami szkoły organizuje się różne lekcje biblioteczne. Zaprasza się do biblioteki dzieci i młodzież. Dzieci zapoznajemy z biblioteką i promujemy czytelnictwo od najmłodszych lat.
- Akcja Kup Książkę dla Biblioteki odbywa się cyklicznie w Czchowie w ramach Dni Czchowa od 2003 roku. Celem tej akcji jest wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki o nowe książki. 
 
To tylko wybrane cykliczne imprezy, które cieszą się u nas dużym powodzeniem.
Biblioteka organizuje też spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ostatnio wiele zainteresowania wzbudziło spotkanie z Leszkiem Szczasnym – globtroterem, filozofem, fotografem, autorem książki „Świat na wyciągnięcie ręki”.
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Przedszkola z biblioteką.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Zaproponuj zakup książki

facebook

katalog on-line

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Programy:

Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Ksiażki

Mała Ksiażka Wielki Człowiek

 

Imieniny